You are currently viewing กู้เรียนออมสิน ใช้สินเชื่อไหนดี

ธนาคารออมสินเป็นอีกหนึ่งธนาคารที่มีสินเชื่อให้เลือกมากมาย ตอบโจทย์หลากหลายวัตถุประสงค์ แต่ในกรณีที่หากคุณต้องการกู้เรียนกับออมสินจะใช้สินเชื่อไหน?

[snippet]

สินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ และมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำพิเศษ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารอื่น ๆ ดังนั้นหากคุณต้องการเงินทุนเพื่อใช้ในการกู้เรียน สินเชื่อไทรทองส่วนบุคคลจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ สามารถกู้ได้ทั้งแบบ ไม่มีการค้ำประกัน บุคคลค้ำประกัน และมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน ตามสะดวก โดยสามารถทำเรื่องกู้หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

[/snippet]

มาดูรายละเอียดเงื่อนไขสินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล เพิ่มเติมกันดีกว่าสำหรับคนที่สนใจใช้กู้เงินเรียน เป็นทุนการศึกษา เงินด่วนการศึกษายามฉุกเฉินครับ

ธนาคารออมสิน

สินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล

วงเงินสูงสุด 10,000,000 บาท
แจ้งวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการศึกษา
วงเงิน บุคคลค้ำประกัน ให้กู้รายละไม่เกิน 300,000 บาท
วงเงิน หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยอัตราให้กู้แบ่งเป็น หลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมิน ห้องชุด ให้กู้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน ที่ดิน ให้กู้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน
ผ่อนชำระสูงสุด 25 ปี กู้ต่ำกว่า 300,000 บาท ไม่เกิน 7 ปี

รายละเอียด

สินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล หรือ สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์จาก ธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อเงินกู้ระยะยาวที่ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท สามารถใช้ได้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ อเนกประสงค์สมชื่อและสามารถใช้กู้เงินเรียนได้ ทั้งเพื่อตัวเองในกรณีศึกษาต่อ หรือสำหรับบุตรหลานของคุณ

โดยอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารออมสินนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร MRR ล่าสุดอยู่ที่ 6.245% ต่อปี ซึ่งถูกกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารอื่น ๆ มาก แม้อาจไม่ใช่สินเชื่อเพื่อการศึกษาที่ดอกเบี้ยถูกแบบ กยศ. แต่ก็เป็นทางเลือกสำหรับกู้เงินเรียนดอกเบี้ยต่ำอีกที่หนึ่ง

นอกจากกู้เงินเรียนแล้ว สินเชื่อไทรทองส่วนบุคคลยังสามารถนำไปใช้ได้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น

 • เพื่อการอุปโภคบริโภค
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)
 • เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ
 • เพื่อนำไปชำระหนี้จากสถาบันการเงินอื่น ที่มีสถานะบัญชีปกติ หรือ หนี้อื่นที่มีหลักฐานชัดเจน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • การกู้เงินแบบไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) มีหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ดังนี้
  • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุการทำงาน หรือดำเนินกิจการในปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน (กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท)
  • มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี และไม่เคยค้ำประกันใครมาก่อน
  • เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
  • หรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป
  • หรือเป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
  • หรือเป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่สวน ที่ไร่ ที่นา (กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท)
  • เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น และต้องไม่เคยค้ำประกันมาก่อน
  • ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก
  • กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา ต้องไม่มีลักษณะเป็นที่รกร้างว่างเปล่า

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

เอกสารเบื้องต้นสำหรับกู้แบบไม่มีหลักประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส ใบหย่า ใบมรณบัตร ของคู่สมรสของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • หลักฐานแสดงรายได้อื่นๆ (ถ้ามี)
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา / สำเนาบัตรประจำตัว นักศึกษา หรือสือรับรองการผ่านคัดเลือกเป็นนักศึกษา
 • รายละเอียดแสดงค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตรการศึกษาของสถาบันการศึกษา
 • เอกสารการลงทะเบียน / ใบเสร็จรับเงินของสถาบันการศึกษา
 • กรณีกู้เพื่อการศึกษาของบุตร ให้แสดงเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับบุตรด้วย

เอกสารสำหรับใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • สำเนาโฉนดที่ดิน / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • แผนผังแสดงที่ตั้งที่ดิน หรือห้องชุด
 • แบบแปลนอาคาร / ภาพถ่ายอาคารทั้ง 4 ด้าน (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากกรมที่ดิน (ถ้ามี)
 • หลักฐานอื่นที่จำเป็น (ถ้ามี)

*สามารถใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมสิน หรือสลากออมสินพิเศษในการใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้

สมัครอย่างไร?

สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาใกล้บ้านคุณ โทร 1115

การเงินแบบชาวบ้าน

FinanceChaoBan.com เคล็ดลับการเงินสำหรับชาวบ้าน บุคคลทั่วไป ทุกเพศทุกวัย ครบทั้งการ ฝากเงิน ยืมเงิน ออมเงิน กู้เงินด่วน เงินด่วน 30 นาที สมัครบัตรเครดิต และอื่น ๆ อีกมากมาย พวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำเสนอข้อมูลการเงินต่าง ๆ ให้เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับชาวบ้าน เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลทางการเงินได้ง่าย นำเสนอข้อมูลมากที่สุด เพื่อให้ไม่โดนเอาเปรียบ หรือถูกหลอก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา คลิก ติดตามเราได้ที่ Facebook หรือ Blockdit
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments