You are currently viewing เช็กด่วน! ก่อนโอนที่ดินต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ตกลงซื้อขายบ้าน/ที่ดินกันแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการดำเนินการโอนที่ดิน  เพื่อที่จะได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ หลายคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการโอนที่ดิน มาเช็กกันก่อนว่าในปี 2566/2023 นี้ การโอนที่ดินจำเป็นจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างจะได้ไม่ต้องเสียเวลา ไปเสียเที่ยว หรือต้องวิ่งเตรียมเอกสารให้วุ่นวายในวันโอนมาดูกันครับ

เอกสารที่จะต้องเตรียมมีไม่เยอะครับ จะมีบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา, ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา ส่วนคนที่เคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลก็ให้นำหนังสือเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลฉบับจริงพร้อมสำเนาไปด้วย ส่วนคนที่สมรสแล้วจำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสนก่อน จึงจะต้องมีหนังสือให้ความยินยอมให้ขายที่ดิน หรือที่ดินพร้อมบ้าน, สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส, สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส และสำเนาทะเบียนสมรสด้วยครับ

แล้วถ้าเราไม่สะดวกไป จะมอบอำนาจให้คนอื่นไปแทนจะต้องเตรียมเอกสารอย่างไร หรือหากใครต้องการโอนที่ดินในกรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ติดตามอ่านต่อได้เลยครับ

โอนที่ดินปี 2566/2023 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เอกสารที่ใช้ในการโอนที่ดินจะแบ่งเป็น 2 กรณีครับ ขึ้นอยู่กับผู้โอน นั่นคือผู้โอนที่เป็นบุคคลธรรมดา และ เป็นนิติบุคคล

เอกสารโอนที่ดินสำหรับ “บุคคลธรรมดา”

1.โฉนดที่ดินฉบับจริง (เฉพาะฝ่ายเจ้าของที่ดิน)

2.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล จะต้องใช้หนังสือเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลฉบับจริง พร้อมสำเนาและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4.ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน

1. หนังสือมอบอำนาจ (ทด. 21)

2.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ฉบับจริง) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ (ฉบับจริง) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีสมรสแล้วจะต้องใช้เอกสาร (ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส)

1.หนังสือให้ความยินยอมให้ขายที่ดิน หรือที่ดินพร้อมบ้าน

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส

3.สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส

4.สำเนาทะเบียนสมรส

ส่วนกรณีที่มีการหย่า จะต้องนำสำเนาทะเบียนหย่ามาด้วยครับ

เอกสารโอนที่ดินสำหรับ “นิติบุคคลธรรมดา”

1.โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (เฉพาะฝ่ายเจ้าของที่ดิน)

2.หนังสือรับรองนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

3.กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน ให้มีบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมรายละเอียดในบัญชีรายชื่อของนิติบุคคลที่สามารถซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หากผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องมีหุ้นไม่ถึง 40% ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

4.ในกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว ให้มีแบบรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

5.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ระบุวัตถุประสงค์ในการซื้อและแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ซื้อ

6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

7.สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

8.หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ

กรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน

1.หนังสือมอบอำนาจ

2.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ฉบับจริง)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

3.ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ (ฉบับจริง) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

วิธีการโอนที่ดิน ต้องทำอะไรบ้าง

เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนการโอนที่ดินกันครับ โดยเมื่อไปถึงกรมที่ดิน ที่บ้านหรือที่ดินที่ต้องการขายตั้งอยู่ ก็ดำเนินการตามนี้เลย

1.กรอกคำขอ และแนบเอกสารที่ใช้ในการโอนที่เตรียมมา แล้วนำไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร เมื่อตรวจสอบเอกสารผ่านแล้ว ก็รับบัตรคิวเพื่อรอคิวครับ

2.เมื่อถึงคิว เจ้าหน้าฝ่ายชำนาญงานจะเรียกให้ทั้งผู้โอน (ผู้ขาย) และผู้รับโอน (ผู้ซื้อ) ไปเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่ชำนาญงาน

3. เจ้าหน้าที่ชำนาญงานจะทำการประเมินราคาที่ดินและนำไปคำนวณค่าโอนที่ดิน จากนั้นจะมอบใบคำนวณค่าโอนเพื่อให้เรานำไปจ่ายที่ฝ่ายการเงินต่อ

4.เมื่อชำระเรียบร้อยแล้วจะได้ใบเสร็จมา 2 ใบ คือ ใบเสร็จสีฟ้า และใบเสร็จสีเหลืองครับ ให้นำใบเสร็จสีเหลืองคืนให้เจ้าหน้าที่ ส่วนใบเสร็จสีฟ้าให้ผู้โอน (ผู้ขาย) ถ่ายสำเนาให้ผู้รับโอน (ผู้ซื้อ) ไป 1 ชุด หรืออธิบายง่าย ๆ ก็คือใบเสร็จสีฟ้าตัวจริง จะอยู่กับผู้ขาย ส่วนผู้ซื้อจะได้เป็นสำเนาครับ

5.จากนั้นเจ้าหน้าที่จะพิมพ์สลักหลังโฉนดและให้ตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับโฉนดพร้อมสัญญาซื้อขาย (ทด.13) เป็นอันสิ้นสุดการโอนที่ดินครับ และกรรมสิทธิ์ของที่ดินก็จะถือเป็นของผู้รับโอนหรือผู้ซื้อโดยสมบูรณ์

แต่ในกรณีที่เราเป็นผู้กู้ซื้อบ้านกับธนาคาร ทางธนาคารจะเก็บโฉนดตัวจริงไว้ แล้วทำการมอบสำเนาโฉนดไว้ให้กับผู้รับโอนหรือผู้ซื้อ และโฉนดนั้นจะเป็นชื่อธนาคารเป็นผู้รับจำนอง

หากเราเตรียมเอกสารมาพร้อมตั้งแต่ต้นขั้นตอนต่าง ๆ ก็จะไม่มีอะไรยุ่งยากครับ อย่าลืมเช็กเอกสารให้ครบถ้วนก่อนออกจากบ้านด้วยนะครับ

Jirapa Sawatanan

Creative & Content creator ประสบการณ์เขียนบทความเกี่ยวกับการเงินและหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง 2 ปี Linkedin
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments