You are currently viewing ตัวอย่างสัญญาจ้างเหมาต่อเติมบ้าน และข้อควรระวังก่อนเซ็น

ต้องการจะต่อเติมหรือปรับปรุงบ้าน จะต้องทำสัญญาจ้างเหมาต่อเติมบ้านอย่างไรให้รัดกุม และไม่เสียเปรียบฝ่ายผู้รับเหมา นอกจากนั้นก่อนเซ็นสัญญามีข้อควรระวังอะไรบ้างที่ต้องดูให้ดี เราสรุปมาไว้ให้แล้วครับ

สัญญาว่าจ้างเหมาต่อเติมบ้าน ควรจะมีข้อมูลสำคัญเหล่านี้ครับ หัวสัญญา, ข้อมูลของคู่สัญญา, วัตถุประสงค์ของงาน, รายละเอียราคาและการจ่ายตามงวดงาน, ระยะเวลาในการทำงาน, ความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง, หน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ของผู้รับจ้าง, ประกันผลงาน และการเซ็นรายมือชื่อของทั้งสองฝ่ายและพยาน

แล้วแต่ละข้อในสัญญามีรายละเอียดอะไรบ้าง เราอธิบายทั้งหมดไว้ด้านล่างแล้วครับ ส่วนใครต้องการตัวอย่างสัญญาจ้างเหมาต่อเติมบ้านเราก็มีแนบมาให้ด้วย อ่านต่อได้เลย

ในสัญญาจ้างเหมาต่อเติมบ้านจะต้องมีอะไรบ้าง?

แม้จะแค่ต่อเติมหรือปรับปรุงบ้านก็จำเป็นจะต้องทำสัญญาจ้างเหมานะครับ เพราะหากโดนโกง ทิ้งงาน หรืองานออกมาไม่ตามที่ตกลงกัน สัญญาจ้างเหมาต่อเติมบ้านนี่แหละที่จะช่วยให้สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการเรียกร้องได้ ซึ่งข้อมูลที่จะต้องมีในหนังสือสัญญาจ้างเหมาต่อเติมบ้านมีดังนี้ครับ

1. หัวสัญญา

ระบุวัน เดือน ปี และ สถานที่ในการทำสัญญา

2. ข้อมูลของคู่สัญญา

ข้อมูลส่วนบุคคลของทั้งสองฝ่าย ฝ่ายเจ้าของบ้านจะระบุ ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ตามบัตรประชาชา และจะมีการเขียนกำกับว่าเป็น “ผู้ว่าจ้าง” และส่วนข้อมูลผู้รับเหมาในกรณีที่เป็นบริษัท ก็จะมีชื่อบริษัท เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงาน และเขียนกำกับว่าเป็น “ผู้รับจ้าง” ส่วนผู้รับเหมาที่เป็นบุคคลก็ให้ใช้ชื่อ – นามสกุล และที่อยู่ตามบัตรประชาชนครับ

3. วัตถุประสงค์ของงาน

เป็นการระบุว่าผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำงานอะไร ต้องระบุลักษณะงานให้ชัดเจน รวมถึงระบุสถานที่ในการทำงาน ก็คือบ้านที่เราต้องการต่อเติม โดยระบุบ้านเลขที่ ที่อยู่ต่าง ๆ ของบ้านให้ชัดเจนด้วยครับ

4. รายละเอียดราคาและการจ่ายตามงวดงาน

ระบุข้อตกลงเรื่องราคา ที่รวมทั้งค่าวัสดุและค่าแรง จากนั้นระบุจำนวนเงินในแต่ละงวด เช่น งวดที่ 1 จ่ายเงินจำนวน……..​บาท เพื่อเป็นค่ามัดจำค่าดำเนินการ และซื้อวัสดุ / งวดที่ 2 จ่ายเงินจำนวน……บาท เมื่อทำ………เสร็จ ซึ่งจำนวนงวดที่จ่ายก็แล้วแต่การตกลงของทั้ง 2 ฝ่ายครับ

5. ระยะเวลาในการทำงาน

ระบุระยะเวลาในการทำงานให้ชัดเจนว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ และจะจบเมื่อไหร่ เช่น ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะเริ่มลงมือทำงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดภายในวันที่…… เดือน……พ.ศ……. และให้แล้วเสร็จภายในวันที่…… เดือน……พ.ศ…….

6. ความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง

ข้อนี้จะระบุเงื่อนไข และสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับเพิ่ม-ลดรายการแบบก่อสร้างเดิม ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาเดิม การเพิ่มหรือลดงานจะต้องคิดราคากันใหม่ และถ้าต้องเพิ่มหรือลดเงินหรือยืดเวลาออกไปอีก ก็ต้องมีการทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรใหม่ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์สั่งหยุดงาน ถ้าพบว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างไม่ทำตามแบบ หรือเปลี่ยนวัสดุ

7. หน้าที่ เงื่อนไข และความรับผิดชอบอื่น ๆ ของผู้รับจ้าง

เนื่องจากเป็นการต่อเติมบ้าน ผู้รับจ้างจะต้องดูแลในส่วนของบริเวณงานให้ดี ไม่ทำให้บริเวณอื่น ๆ ได้รับความเสียหายหรือสกปรก และในกรณีที่มีการส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันได้ ราคาเท่าไหร่ต่อวันก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกัน

นอกจากนั้นผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะปฏิเสธในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการปรับเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดการก่อสร้าง หากการเปลี่ยนแปลงนั้นกระทบถึงความแข็งแรงของโครงสร้าง หรือกระทบกับเวลาการก่อสร้างก็ต้องมีการแก้ไขสัญญากันใหม่

8. ประกันผลงาน

หลังส่งงานแล้ว ควรจะมีการประกันผลงานอีกซักระยะหนึ่งครับ ต้องระบุว่าหากเกิดความเสียหายขึ้นมาในระยะเวลาที่กำหนด (ไม่เกี่ยวกับภายธรรมชาติ) ผู้รับจ้างจะต้องมาซ่อมแซมให้สภาพเหมือนเดิม

9. การเซ็นลายมือชื่อ

ต้องเซ็นสัญญาลงนามจากผู้ว่าจ้าง, ผู้รับจ้าง รวมถึงพยานด้วยครับ

หากต้องการหาตัวอย่างสัญญาจ้างเหมาต่อเติมบ้านที่สมบูรณ์ครบถ้วน ลองดูตัวอย่าง ร่างสัญญาโดยสมาคมธรุกิจรับสร้างบ้าน ตามลิ้งก์นี้ได้ครับ https://sahasutha.com/file/contract_form.pdf

ข้อควรระวังก่อนเซ็นสัญญาจ้างเหมาต่อเติมบ้าน

  • ถ้ารู้สึกว่าสัญญายังคลุมเครือ มีหลายอย่างที่ยังไม่แจ้งชัดเจนในสัญญา อย่าเพิ่งเซ็นครับ เราสามารถแจ้งให้ทางผู้รับเหมาระบุเงื่อนไขต่าง ๆ และแจกแจงรายละเอียดที่เราต้องการในสัญญาให้ชัดเจนได้ก่อนที่เราจะตัดสินใจเซ็น
  • ในกรณีที่แบ่งจ่ายเงินเป็นงวด ๆ เปอร์เซ็นการจ่ายเงินต่องวดเหมาะสมกับปริมาณงานที่ทำเสร็จไหม
  • ระยะเวลาการต่อเติม ก่อสร้างต่าง ๆ สมเหตุสมผลไหม หากนานจนเกินไปก็จะทำให้งานล่าช้า ส่วนถ้ารู้สึกว่าเร็วจนเกินไปก็อาจจะได้งานที่ไม่ได้คุณภาพ ตรงนี้ต้องสอบถามกับตัวผู้รับเหมาเกี่ยวกับวิธีการบริหารงานและการทำงานครับ
  • ระยะเวลาประกันหลังงานก่อสร้าง มีความเหมาะสมรึป่าว

แม้จะเป็นการต่อเติมบ้าน แต่ก็ไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ นะครับเพราะบางงานอาจจะมีมูลค่าสูงอยู่เหมือนกัน การมีสัญญาจ้างเหมาต่อเติมบ้าน และดูสัญญาให้รอบคอบ เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำครับ

Jirapa Sawatanan

Creative & Content creator ประสบการณ์เขียนบทความเกี่ยวกับการเงินและหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง 2 ปี Linkedin
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments